Pozor na krevní skupinu !

 

 

Pokud známe krevní skupinu kočky-matky, je zapotřebí vybrat otce budoucích koťat tak, aby vyhovoval i stejnou krevní skupinou. To znamená, že kočka krevní skupiny B, by měla být kryta pouze kocourem krevní skupiny B. Také u krevní skupiny A se může jednat o čistou A/A, pak nejsou problémy, pokud je A/B u některého z partnerů, může to být důvodem problémů s potomky.
Jestliže není vyhnutí a z nějakého důvodu musíme rodičovský pár vytvořit z jedinců s rozdílnými krevními skupinami, je záchrana života koťat jedině v tom, že koťata ihned po porodu, dříve než se napijí kolostra, oddělíme od matky minimálně na 24 hod, kdy je střevní stěna koťat prostupná pro protilátky. Po dobu oddělení je nutno koťata krmit uměle náhradou kočičího mléka nebo mít k dispozici kojnou kočku s krevní skupinou odpovídající koťatům. Bohužel tato koťata nezískají z kolostra ani protilátky proti infekcím a tím si nesou do života určitou zátěž.
Nejčastěji se jedinci s krevní skupinou B vyskytují u britských koček (až 50 %), devon rexů (40 %), habešských, somálských a perských(20 %), oproti tomu siamské a orientální mají téměř vždy krevní skupinu A. I u volně chovaných domácích koček se tyto problémy vyskytují. Kočky porodí zdravá koťata, ale ta brzy hynou. Taková kočka ve svém životě obvykle neodchová žádná koťata, pokud nepotká kocoura také se skupinou B.

MVDr. Květa Mahelková

TESTACE KREVNÍCH SKUPIN U KOČEK

Na povrchu červených krvinek se nacházejí látky bílkovinné povahy ( antigeny ), jejichž přítomnost je dána geneticky. Na základě přítomnosti těchto antigenů v krevním séru se stanovují krevní skupiny.

U koček rozlišujeme 3 krevní skupiny – A, B, AB.

Krevní skupina A

Sérum - antigeny B

Krevní skupina B

Sérum - antigeny A

Krevní skupina AB

Sérum - antigeny AB

Nejčastější krevní skupinou u koček je krevní skupina A, méně častá B, vzácná je krevní skupina AB. Rozdíl mezi antigeny na povrchu červených krvinek v případě krevní skupiny A a B nepatrný, ale imunitní systém dokáže ihned tento rozdíl identifikovat.

Důležitým poznatkem je výskyt přirozeně se vyskytujících aloprotilátek proti chybějícímu antigenu v krevním séru. U koček má krevní skupina B velmi vysoký titr anti-A protilátek v krevním séru proti červeným krvinkám krevní skupiny A, což vede k rozpadu těchto krvinek. Naproti tomu krevní skupina A má jen velmi slabý titr anti-B protilátek proti krevní skupině B. Typ AB nemá aloprotiláky. Koťata vykazují přítomnost těchto aloprotilátek od 6 – 8 týdnů a plného titru dosahují ve 3 měsících.

  

Objev krevních skupin a aloprotilátek u koček je zásadní ve dvou oblastech veterinární medicíny.

1. Neonatální isoerytrolýsa

První možností inkompatibilní reakce je nesnášenlivost krevních skupin u narozených koťat. Při přenosu krve skupiny A na příjemce skupiny B dojde k těžké imunitní reakci organismu. Toto onemocnění postihuje zejména novorozence s krevní skupinou A nebo Ab, kteří se narodili z páření kočky skupiny B a kocoura skupiny A. Koťata se narodí zdravá, ale v kolostru dostanou matčiny anti-A protilátky, které způsobí destrukci jejich erytrocytů. V rozmezí několika hodin až dnů dojde k rozvoji onemocnění, k vymizení sacího reflexu, apatii nebo neklidu, ikteru (žlutý čumáček a prsty), hnědému zbarvení moči, anémii a konečně k rychlé smrti. Koncem prvního týdne onemocnění může dojít k odumření špičky ocasu. V rizikovém vrhu ale nemusí onemocnět všechna koťata s krevní skupinou A.

Zabránění isoerytrolýSy u novorozených koťat

Prevence předpokládá zjištění krevní skupiny kočky a každého kocoura, se kterým se bude kočka pářit. Kočky dostávají jeden gen své krevní skupiny od své matky (vajíčko) a jeden od svého otce (spermie). Geny pro krevní skupinu A jsou dominantní. To znamená, že kočka se smíšenými geny Ab má krevní skupinu A, genotyp AA znamená krevní skupinu A a genotyp bb přenáší krevní skupinu B.

Co se stane při páření kocoura skupiny A, který není přenašeč genů B s kočkou skupiny B ?

 

geny kočky

b

b

geny kocoura

A

Ab

Ab

A

Ab

Ab

Všechna koťata z tohoto vrhu mají krevní skupinu A, ale přenášejí geny krevní skupiny B. Podstupují vysoké riziko neonatální isoerytrolýzy, protože mají odlišnou krevní skupiny než matka.

Co se stane při páření kocoura skupiny A, který je přenašeč genů B s kočkou skupiny B ?

 

geny kočky

 

b

b

geny kocoura

A

Ab

Ab

b

bb

bb

Polovina koťat má krevní skupinu B, druhá polovina krevní skupinu A. Matka má skupinu B a proto koťata s krevní skupinou A podstupují vysoké riziko neonatální isoerytrolýsy.

Co se stane při páření kocoura skupiny B s kočkou skupiny A, která nepřenáší gen B ?

 

 

geny kočky

A

A

geny kocoura

b

Ab

Ab

b

Ab

Ab

 

Všechna koťata mají krevní skupinu A a jsou bez rizika onemocnění, protože mají stejnou krevní skupinu jako matka.

Co se stane při páření kocoura skupiny B s kočkou skupiny A, která přenáší gen pro skupinu B ?

 

geny kočky

A

b

geny kocoura

b

Ab

b

b

Ab

b

Polovina koťat má skupinu A a nepodstupují žádné riziko onemocnění, protože mají stejnou krevní skupinu jako matka. Druhá polovina má krevní skupinu B a podstupují pouze velmi malé riziko onemocnění, protože matka skupiny A vytváří jen velmi slabé protilátky proti skupině krevní skupině B.

Ačkoliv se o neonatální isoerytrolýze příliš nehovoří, patří pravděpodobně k dosti častým příčinám úhynu novorozených koťat. Je zřejmé, že znalost procentuálního zastoupení krevních skupin v populaci koček je velmi důležitá. Čím je heterogenita vyšší, tím vyšší je i riziko inkompability a stoupá potřeba typizace před transfúzí nebo plánovaným krytí. Preventivně by se měla vyšetřit všechna chovná zvířata, doporučuje se nepářit kočky, které mají v populaci méně jak 5 % jedinců skupiny B se zvířaty skupiny B, aby se zamezilo postižení celé populace. Nejlépe je stanovit u nově narozených koťat krevní skupinu, identifikovat jedince s krevní skupinou A a tato koťata v prvních dvou dnech převést na náhradní stravu. Největší riziko je v prvních 16 hodinách po narození. Rozvoj onemocnění se tím naprosto minimalizuje, protože po této době jsou koťata vůči antigenům matky imunní.

Četnost výskytu krevní skupiny B u koček – vlastní studie klinické laboratoře Stutgard, Německo plemena bez výskytu krevní skupiny B jsou bez rizika onemocnění )

plemeno

% A

% B

% AB

habešská

94,6

2,7

2,7

birma

86,5

9

4,5

britská krátkosrstá

59,6

35,4

5

britská modrá

100

0

0

exotická krátkosrstá

100

0

0

devon rex

56,4

43,6

0

kartouzská

58,6

33,3

8

main coon

94,1

5,9

0

norská lesní

100

0

0

 

orientální

100

0

0

perská

73,3

13,3

13,3

ragdoll

57,9

28,9

13,2

ruská modrá

100

0

0

siamská

100

0

0

somálská

77,5

17,5

5

turecká angora

100

0

0

2. Transfúzní reakce

Transfúze inkompatibilní krve vede k život ohrožující akutní hemolytické anémii a proto dárce i příjemce by měli být před výkonem typizováni.

Transfúzní reakce může být imunitního a neimunitního původu. Neimunitní původ spočívá v infekci kontaminovanou krví, přetížení cirkulačního systému, špatným skladováním nebo podáním krve. Mezi příznaky patří horečka, zvracení, hemolýza, kongestivní srdeční selhání, infekce.

Při imunitním původu dojde k podání krve se skupinou A příjemci s krevní skupinou B. Červené krvinky skupiny A jsou kompletně destruovány během několika minut až hodin. Výsledkem je těžká anafylaktická reakce a intravaskulární hemolýza. Příznaky se objeví během několika minut ( deprese, naříkání, močení, zvracení, slinění, hypopnoe, bradykardie, arytmie, hypotenze, křeče a smrt ).

 


GENETICKÉ (DNA) TESTY U KOČEK

rdAc – Progresivní retinální atrofie ( PRA )

 • predispozice :habešská a somálská kočka
 • genetické onemocnění způsobující degeneraci buněk sítnice
 • první klinické příznaky mezi 1.5 – 2 lety
 • končí totální degenerací fotoreceptorů a slepotou v 3 – 5 letech
 • dědičnost : autosomálně recesivní

Deficit pyruvátkinázy ( PK )

 • predispozice :habešská a somálská kočka
 • deficit enzymu pyruvátkinázy způsobující hemolytickou anémii s regenerativní odpovědí
 • dědičnost :autosomálně recesivní

Hypertrofická kardiomyopatie ( HCM )

 • běžné onemocnění u domestikovaných koček
 • klinicky heterogenní myokardiální onemocnění
 • 2 nezávislé mutace : mainská mývalí a ragdoll
 • dědičnost : autosomálně dominantní

Porucha degradace glykogenu typ IV ( GSD IV )

 • predispozice : norská lesní kočka
 • porucha metabolismu glykogenu
 • abnormální akumulace glykogenu v myocytech, hepatocytech a neuronech
 • dědičnost : autosomálně recesivní

Polycystické onemocnění ledvin ( PKD )

 • predispozice : perská a exotická kočka
 • tvorba cyst s tekutinou v renální a hepatické tkáni
 • použití také u plemen křížených s perskou kočkou
  britská krátkosrstá, ragdoll, evropská krátkosrstá, exotická krátkosrstá, selkirk rex, skotská klapouchá, birma
 • dědičnost : autosomálně dominantní

 


medipet@post.cz Veterinární klinika Medipet, Broučkova ul. 5395, 760 01 Zlín, Česká

 

 

V současné době provádějí diagnostiku krevních skupin v laboratoři v Plzni, je třeba, aby Vaší kočce odebral krev Váš veterinář, cca 0,5 - 1 ml na EDTA. Poté buď přímo on nebo Vy sami zašlete v "bublinkové" obálce krev na adresu: VEDILAB spol. s r.o., MVDr. Oto Huml, Pod vrchem 51 , 312 00 Plzeň a výsledek přijde buď Vašemu veterináři nebo Vám na dobírku - vyšetření stojí kolem 700,- Kč - a za to určitě stojí jistota, že Vám celý vrh nebude postupně umírat před očima.